Čeština   English               

Jednací řád poroty

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Jednací řád poroty Virtuosi per musica di pianoforte (dále jen VMP, nebo soutěž) vydává organizační výbor VMP, a je samostatnou přílohou Statutu VMP.
 2. Zásady obsažené ve Statutu VMP a v Jednacím řádu poroty VMP jsou pro všechny členy poroty závazné.
 3. Člen poroty, který poruší uvedená ustanovení Statutu a Jednacího řádu VMP, může být předsedou poroty z dalšího jednání vyloučen, a to se souhlasem ředitele soutěže VMP. Dopustí-li se tohoto porušení předseda poroty, může být odvolán ředitelem soutěže, a to se souhlasem prezidenta soutěže.


II. ČINNOST POROTY

 1. Určování programu jednání poroty a její práci v průběhu soutěže řídí v souladu se Statutem VMP včetně jeho příloh předseda poroty.
 2. Výkonným orgánem poroty je sekretariát poroty v čele s tajemníkem, jmenovaným organizačním výborem.
 3. Porota vyslechne a ohodnotí bodovým systémem výkony všech soutěžících v rozsahu stanoveném tímto řádem. Do průběhu soutěžních vystoupení porota nezasahuje. Předseda poroty však může přerušit výkon v případě výrazného překročení časového limitu, nebo při jednoznačně nedostatečné úrovni soutěžního výkonu při jednomyslném souhlasu všech porotců. V případě interpretace pouze jediné, nedělitelné skladby lze časový limit výjimečně překročit
 4. Členové poroty jsou povinni se účastnit jednání poroty. Tato jednání jsou neveřejná.
 5. Všichni účastníci jednání poroty (členové poroty, tajemník a další členové sekretariátu poroty) jsou povinni zachovávat mlčení o jednáních poroty.
 6. Výsledky soutěže a zápis z jednání poroty zpracovává sekretariát poroty. Tajemník a předseda poroty tyto listiny ověřují svými podpisy.


III. HODNOCENÍ SOUTĚŽNÍCH VYSTOUPENÍ

 1. Členové poroty mají bodovací a hlasovací právo. Přijetím členství v porotě se zavazují hodnotit soutěžní vystoupení co nejzodpovědněji podle svého svědomí, svých odborných schopností a smyslu pro objektivitu.
 2. Hlasování poroty a vyhodnocení výsledků probíhá elektronicky. Každý člen poroty má svůj unikátní přístup ke svým bodovacím lístkům.
 3. Každé soutěžní vystoupení hodnotí členové poroty v rozmezí od 0 (nejnižší hodnocení) do 25 bodů (nejvyšší hodnocení). Dělení bodů není přípustné. Každý porotce po ohodnocení všech soutěžících dané kategorie a kole, odešle své body ke zpracování, čímž již není možno měnit udělené body.
 4. U každého soutěžícího proveden součet bodů s tím, že se jedno nejvyšší a jedno nejnižší bodové ohodnocení nezapočítává do součtu a následně se provede aritmetický průměr, který představuje výsledné bodové ohodnocení zvlášť v každém kole.
 5. Bodové hranice pro udělení 1. 2. a 3. pro jednotlivé kategorie místo určí porota.
 6. Bodová hodnocení soutěžících v jednotlivých kolech se sčítají.
 7. Člen poroty nehodnotí soutěžní vystoupení v těchto případech:
 • pokud neslyšel výkon v celém rozsahu
 • pokud soutěží jeho žák (Pro takovou situaci je rozhodující již týdenní spolupráce porotce se soutěžícím)
 • pokud je porotce v přímém příbuzenském svazku se soutěžícím (syn, dcera, vnuk, vnučka)

V takových případech odevzdá porotce podepsaný bodovací lístek a do kolonky počtu bodů uvede písmeno N. Své důvody, proč neboduje (nepřítomen, žák, příbuzný) sdělí tajemníkovi poroty a ani nijak nezasahuje do jednání o tomto soutěžícím.


IV. BODOVACÍ LÍSTKY


 1. Při užití elektronického systému se bodovacím lístkem rozumí listina vygenerovaná z tohoto systému se všemi náležitostmi bodovacího lístku.
 2. Po ukončení bodování jsou členům poroty vytištěny jejich bodovací lístky a porotce stvrdí svým podpisem jeho pravost.
 3. Každý bodovací lístek musí obsahovat tyto údaje:
 • čísla a příjmení (jména) soutěžících / kategorie
 • počet bodů
 • jméno a podpis člena poroty


V. PO UKONČENÍ SOUTĚŽNÍCH VYSTOUPENÍ 1. A 2. KOLA

 1. vypracuje sekretariát poroty přehled bodování, propočte aritmetické průměry bodů a sestaví pořadí soutěžících dle dosažených bodových hodnocení v příslušném kole.
 2. Porota hodnotí výkony a rozhoduje o pořadí soutěžících.


VI. PO UZAVŘENÍ VÝSLEDKŮ BODOVÁNÍ 1. KOLA SOUTĚŽE V KAŽDÉ KATEGORII

 1. rozhodne porota hlasováním (prostou většinou) o postupujících do 2. kola.
 2. Jména postupujících do 2. kola soutěže jsou zveřejňována v pořadí losovaných soutěžních čísel.VII. PO UZAVŘENÍ VÝSLEDKŮ BODOVÁNÍ 2. KOLA V KAŽDÉ KATEGORII

 1. Na základě součtu bodů a následného jednání porota zpravidla jmenuje absolutního vítěze soutěže. Jmenování absolutního vítěze je odsouhlaseno nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů. Cena absolutního vítěze je nedělitelná.
 2. Na základě součtu bodů a následného jednání porota zpravidla jmenuje laureáty jednotlivých kategorií. Jmenování laureátů jednotlivých kategorií je odsouhlaseno nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů. Cena laureáta kategorie je nedělitelná.
 3. udělení 1. 2. a 3. ceny a čestných uznání rozhoduje porota na základě bodového hodnocení prostou většinou.
 4. Nejsou-li výkony soutěžících na požadované úrovni, nemusí porota udělit všechny ceny.
 5. Porota může udělit zvláštní ceny za interpretaci díla vybraných autorů.
 6. Výsledky 2. kola se zveřejňují po skončení jednání poroty.


VIII. SPORNÉ PŘÍPADY

 1. Ve sporných případech je hlas předsedy poroty rozhodující.
 2. Nelze však měnit pořadí soutěžícího, jež je určeno počtem získaných bodů.
 3. Ve sporných případech překladu tohoto dokumentu platí jako autentický text český.


IX.
DALŠÍ USTANOVENÍ

 1. Rozhodnutí poroty jsou konečná a není proti nim odvolání.
 2. Každý účastník obdrží diplom za účast v soutěži.
 3. Bodová hodnocení jednotlivými porotci jsou zveřejňována u postupujících do druhého kola soutěže až po skončení soutěže na webových stránkách www.virtuosi-ipc.com.
 4. Všechny výsledky hodnocení 1. a 2. kola všech kategorií jsou uloženy v archívu soutěže.

 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Jednací řád poroty je vydán organizačním výborem VMP na dobu neurčitou. Změny tohoto řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou mimo vlastní průběh soutěže.
 2. Tento jednací řád je sepsán v jazyce českém a anglickém.

 

Jednací řád poroty schválil:

 

Bc. Marek Korbélyi

ředitel soutěže

 

               Dne: 15. 9. 2021


JEDNACÍ ŘÁD POROTY    ke stažení v PDF

© Copyright 2014 ZUŠ Evy Randové. Všechna práva vyhrazena.