Čeština   English  

Jednací řád poroty

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Jednací řád poroty Virtuosi per musica di pianoforte (dále jen VMP, nebo soutěž) vydává organizační výbor VMP
a je samostatnou přílohou Statutu VMP.

Zásady obsažené ve Statutu VMP a v Jednacím řádu poroty VMP jsou pro všechny členy poroty závazné.

Člen poroty, který poruší uvedená ustanovení Statutu a Jednacího řádu VMP, může být předsedou poroty z dalšího jednání vyloučen, a to se souhlasem ředitele soutěže VMP.

Dopustí-li se tohoto porušení předseda poroty, může být odvolán ředitelem soutěže, a to se souhlasem prezidenta soutěže.

 

II. ČINNOST POROTY

 

Určování programu jednání poroty a její práci v průběhu soutěže řídí v souladu se Statutem VMP včetně jeho příloh předseda poroty.

Výkonným orgánem poroty je sekretariát poroty v čele s tajemníkem, jmenovaným organizačním výborem.

Porota vyslechne a ohodnotí bodovým systémem výkony všech soutěžících v rozsahu stanoveném tímto řádem.
Do průběhu soutěžních vystoupení porota nezasahuje. Předseda poroty však může přerušit výkon v případě výrazného překročení časového limitu, nebo při jednoznačně nedostatečné úrovni soutěžního výkonu při jednomyslném souhlasu všech porotců.

Členové poroty jsou povinni se účastnit jednání poroty. Tato jednání jsou neveřejná.
Všichni účastníci jednání poroty (členové poroty, tajemník a další členové sekretariátu poroty) jsou povinni zachovávat mlčení o jednáních poroty.

Výsledky soutěže a zápis z jednání poroty zpracovává sekretariát poroty.
Tajemník a předseda poroty tyto listiny ověřují svými podpisy.

 

III. HODNOCENÍ SOUTĚŽNÍCH VYSTOUPENÍ

 

Členové poroty mají bodovací a hlasovací právo. Přijetím členství v porotě se zavazují hodnotit soutěžní vystoupení co nejzodpovědněji podle svého svědomí, svých odborných schopností a smyslu pro objektivitu.

Každé soutěžní vystoupení hodnotí členové poroty písemně na bodovacím lístku v rozmezí od 0 (nejnižší hodnocení) do 25 bodů (nejvyšší hodnocení). Dělení bodů není přípustné.

Bodové hranice pro udělení 1. 2. a 3. místo určí porota.

Po odevzdání bodovacích lístků je u každého soutěžícího proveden součet bodů s tím, že se jedno nejvyšší a jedno nejnižší bodové ohodnocení nezapočítává do součtu a následně se provede aritmetický průměr, který představuje výsledné bodové ohodnocení zvlášť v každém kole.

Bodová hodnocení soutěžících v jednotlivých kolech se sčítají.  

Neúplné nebo nečitelné bodovací lístky jsou z bodovací procedury vyřazeny.

Opravu bodového ohodnocení v bodovacím lístku může porotce provést pouze před jeho odevzdáním s poznámkou „opraveno“.


Člen poroty nehodnotí soutěžní vystoupení v těchto případech:

  • pokud neslyšel výkon v celém rozsahu
  • pokud soutěží jeho žák (Pro takovou situaci je rozhodující již týdenní spolupráce porotce se soutěžícím)
  • pokud je porotce v přímém příbuzenském svazku se soutěžícím (syn, dcera, vnuk, vnučka)

V takových případech odevzdá porotce podepsaný bodovací lístek s odůvodněním, proč neboduje (nepřítomen, žák, příbuzný) a ani nijak nezasahuje do jednání o tomto soutěžícím.

 

IV. BODOVACÍ LÍSTKY

Bodovací lístky odevzdávají členové poroty vždy po ukončení ucelené části soutěžních vystoupení v jednotlivých kategoriích. Rozsah této ucelené části a určí před příslušným kolem předseda poroty za souhlasu jejích členů.

Při užití elektronického systému se bodovacím lístkem rozumí listina vygenerovaná z tohoto systému se všemi náležitostmi bodovacího lístku.


Každý bodovací lístek musí obsahovat tyto údaje:

  • číslo a příjmení (jméno) soutěžícího/ kategorie
  • počet bodů
  • jméno a podpis člena poroty

 

 

V. PO UKONČENÍ SOUTĚŽNÍCH VYSTOUPENÍ 1. A 2. KOLA

vypracuje sekretariát poroty přehled bodování, propočte aritmetické průměry bodů a sestaví pořadí soutěžících dle dosažených bodových hodnocení v příslušném kole.
Porota hodnotí výkony a rozhoduje o pořadí soutěžících.


VI. PO UZAVŘENÍ VÝSLEDKŮ BODOVÁNÍ 1. KOLA SOUTĚŽE V KAŽDÉ KATEGORII

rozhodne porota hlasováním (prostou většinou) o postupujících do 2. kola. Jména postupujících do 2. kola soutěže jsou zveřejňována v pořadí losovaných soutěžních čísel.

 

VII. PO UZAVŘENÍ VÝSLEDKŮ BODOVÁNÍ 2. KOLA V KAŽDÉ KATEGORII

Na základě součtu bodů a následného jednání porota zpravidla jmenuje absolutního vítěze soutěže. Jmenování absolutního vítěze je odsouhlaseno nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů. Cena absolutního vítěze je nedělitelná.

Na základě součtu bodů a následného jednání porota zpravidla jmenuje laureáty jednotlivých kategorií. Jmenování laureátů jednotlivých kategorií je odsouhlaseno nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů. Cena laureáta kategorie je nedělitelná.

O udělení 1. 2. a 3. ceny a čestných uznání rozhoduje porota na základě bodového hodnocení prostou většinou.

Nejsou-li výkony soutěžících na požadované úrovni, nemusí porota udělit všechny ceny.

Porota může udělit zvláštní ceny za interpretaci díla vybraných autorů.

Výsledky 2. kola se zveřejňují po skončení jednání poroty.

 

VIII. SPORNÉ PŘÍPADY

Ve sporných případech je hlas předsedy poroty rozhodující.

Nelze však měnit pořadí soutěžícího, jež je určeno počtem získaných bodů.

IX. DALŠÍ USTANOVENÍ

Rozhodnutí poroty jsou konečná a není proti nim odvolání.

Každý účastník obdrží diplom za účast v soutěži.

Bodová hodnocení jednotlivými porotci jsou zveřejňována u postupujících do druhého kola soutěže až po skončení soutěže na webových stránkách www.virtuosi-ipc.com.

 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Jednací řád poroty je vydán organizačním výborem VMP na dobu neurčitou. Změny tohoto řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou mimo vlastní průběh soutěže.

Tento jednací řád je sepsán v jazyce českém a anglickém. Ve sporných případech platí jako autentický text český.

 

 

Jednací řád poroty schválil:

Bc. Marek Korbélyi, ředitel soutěže

 

Dne: 15. 8. 2017

© Copyright 2014 ZUŠ Evy Randové. Všechna práva vyhrazena.