Čeština   English  

Soutěžní řád

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

 

Soutěž je s mezinárodní účastí, je vyhlášena pro účastníky mladších 16 let (Soutěžící, kteří nedovršili věku 16 let v den konání 1. kola soutěže v příslušném soutěžním roce.

Dovršením věku se rozumí den následující po dni narozenin), kteří splní soutěžní podmínky, zaplatí účastnický poplatek a zašlou závaznou přihlášku.

Soutěžní podmínky jsou publikovány na internetové stránce:

www.virtuosi-ipc.com  nebo www.zuserandove.cz/virtuosi


Základní informace o soutěži je možné získat také prostřednictvím poštovní zásilky s informačním letáčkem, který na vyžádání obratem zašle:
Základní umělecká škola Evy Randové
W. Churchilla 4
400 01 Ústí nad Labem
Tel: 475 211 914


Účastníci soutěží ve čtyřech kategoriích podle věku v den zahájení soutěže:

  I. kategorie soutěžící ve věku do 9 let

 II. kategorie soutěžící ve věku 10 a 11 let

III. kategorie soutěžící ve věku 12 a 13 let

IV. kategorie soutěžící ve věku 14 a 15 let

Rozhodující datum pro zařazení do jednotlivých kategorií je datum narození ke dni konání 1. kola soutěže v příslušném roce.

 

Do soutěže se může účastník přihlásit:

 • prostřednictvím zákonného zástupce
 • prostřednictvím uměleckých škol

 

Do soutěže se účastníci přihlašují především elektronickou přihláškou dostupnou na internetové adrese
www.virtuosi-ipc.com nebo www.zuserandove.cz/virtuosi


Povinnou součástí přihlášky do soutěže je datum narození.

V případě pochybností o věku soutěžícího prokáže svoji totožnost a věk předložením platného občanského průkazu, pasu nebo rodného listu, pokud o to bude požádán členem organizačního výboru.


Odesláním přihlášky souhlasí účastník se zpracováním svých osobních údajů.

Výši účastnického poplatku určuje organizační výbor soutěže a zveřejňuje ji na webových stránkách soutěže.


II. SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

Soutěž je jednokolová jen pro 1. kategorii

Pro ostatní kategorie je soutěž dvoukolová:

 • v prvním kole přednese soutěžící skladbu nebo skladby z období baroka až klasicismu.
 • ve druhém kole přednese soutěžící skladbu nebo skladby z období romantismu až po skladby současných autorů.

Změny v soutěžním programu jsou povoleny a musí být ohlášeny v místě konání soutěže v recepci nejméně hodinu před soutěžním výkonem.


Pořadí soutěžních vystoupení (soutěžících) prvního kola určí losováním předseda mezinárodní poroty na veřejném slavnostním setkání v předvečer konání soutěže.

Doba přednesu je omezena v obou kolech shodně. Pro kategorie je rozdělena takto:

 

 


I. kategorie

    
  soutěžící ve věku do 9 let

     
         4 – 8 minut - jen jedno kolo


II. kategorie

     
  soutěžící ve věku 10 a 11 let

     
          5 – 7 minut - I. kolo           5 – 7 minut   II. kolo


III. kategorie

    
  soutěžící ve věku 12 a 13 let

   
        6 – 8 minut - I. kolo         6 – 8minut II. kolo


IV. kategorie

    
  soutěžící ve věku 14 a 15 let

 
          7 – 9 minut - I. Kolo          7 – 9 minut II. kolo

 

V případě překročení stanovené doby soutěžního vystoupení má předseda poroty právo takové vystoupení ukončit.

Při výrazném porušení časového limitu může být soutěžící vyloučen ze soutěže a jeho výkon nebude porotou bodově hodnocen.

Předseda poroty má právo ukončit výkon, který je zjevně nedostatečně připraven.

Soutěžící, kteří obdrží ocenění v jednotlivých kategoriích, mají možnost předvést své umělecké výkony na koncertě vítězů.
Program koncertu určí porota.
Obě soutěžní kola a koncert vítězů jsou přístupny veřejnosti.

 

III. CENY MEZINÁRODNÍ KLAVÍRNÍ SOUTĚŽE

Hlavní cena pro absolutního vítěze soutěže. Tato cena je finanční a podléhá dani dle platných daňových předpisů České republiky.

 • Laureát každé jednotlivé kategorie
 • Ceny za 1., 2. a 3. místo v jednotlivých kategoriích
 • Porota může udělit čestná uznání

 

Zvláštní ceny:

 • Cena pro nejúspěšnějšího pedagoga České republiky
 • Cena pro nejúspěšnějšího účastníka České republiky
 • Cena hejtmana Ústeckého kraje za interpretaci soudobé skladby
 • Cena primátora města Ústí nad Labem
 • Cena pro nejmladšího účastníka soutěže
 • Porota má možnost udělení dalších zvláštních cen

 

 

Soutěžní řád schválil:

Bc. Marek Korbélyi, ředitel soutěže

 

Dne: 15. 8. 2017

© Copyright 2014 ZUŠ Evy Randové. Všechna práva vyhrazena.