Čeština   English  

Statut soutěže

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Mezinárodní klavírní soutěž Virtuosi per musica di pianoforte (dále jen soutěž, nebo VMP) mladých klavíristů mladších 16 let je vyhlašována každoročně Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Ústeckým krajem a statutárním městem Ústí nad Labem.


Předsednictvo soutěže je vždy sestaveno ze zástupců vyhlašovatelů, kterými jsou:

  • zástupce MŠMT ČR
  • hejtman Ústeckého kraje
  • primátor statutárního města Ústí nad Labem
  • zástupce hlavního partnera soutěže

Soutěž zaštiťuje prezident Virtuosi per musica di pianoforte (dále jen prezident soutěže).
Organizací soutěže je pověřena Základní umělecká škola Evy Randové W. Churchilla 4, Ústí nad Labem, příspěvková organizace.
Cílem soutěže je umožnit mladým klavíristům vzájemné srovnání umělecké úrovně jejich výkonů a zároveň umožnit klavírním pedagogům získávat poznatky o úrovni a vývoji metodiky klavírní hry.

 

II. ORGANIZAČNÍ VÝBOR

Soutěž zajišťuje organizační výbor, v jehož čele je ředitel soutěže, kterým je ředitel Základní umělecké školy Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, příspěvková organizace (dále jen ředitel).
Ředitel informuje prezidenta soutěže o průběhu organizačních příprav.
Funkci prezidenta soutěže vykonává člen Zastupitelstva Ústeckého kraje na základě doporučení organizačního výboru.

Za přípravu a průběh soutěže zodpovídá organizační výbor.
Zasedání organizačního výboru svolává ředitel zpravidla v měsíci březnu každého kalendářního soutěžního roku.
Členové organizačního výboru vždy po uskutečněném soutěžním ročníku vyhodnocují průběh soutěže.
Organizační výbor VMP vydává „Soutěžní řád VMP“, který určuje podmínky a pravidla soutěže, a „Jednací řád poroty VMP“, kterým se řídí činnost odborné poroty.

III. POROTA

Porotu VMP tvoří přední hudební pedagogové a další výrazné osobnosti uměleckého života České republiky a zahraničí.
Porota je sedmičlenná, nebo devítičlenná s převahou zahraničních členů.
Předsedou poroty je jmenován vždy zástupce České republiky.
Předsedu poroty jmenuje prezident soutěže na doporučení organizačního výboru. Po konzultaci s předsedou poroty pak organizační výbor jmenuje i ostatní členy poroty.
V případě závažného důvodu absence člena poroty je jmenován porotce nový.
Složení poroty musí být zveřejněno před zahájením VMP.
Předseda a členové poroty jsou povinni seznámit se se Statutem VMP, Soutěžním řádem VMP a Jednacím řádem poroty VMP před zahájením soutěže a jsou povinni se jimi řídit.
Organizační výbor jmenuje a odvolává členy odborné poroty, jmenuje členy sekretariátu poroty v čele s tajemníkem.
Sekretariát poroty se sestává zpravidla z tajemníka poroty a zpracovatelů výsledků.


Tajemník poroty má tyto povinnosti a práva:

  • účastní se jednání poroty
  • organizačně řídí jednání poroty
  • zpracovává vyhodnocování výsledků soutěže a ověřuje jejich správnost
  • v průběhu soutěže jedná na veřejnosti ve jménu poroty.

 

IV. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Statut má platnost do odvolání. K případným změnám statutu je zapotřebí souhlasu prezidenta soutěže.

Pro případ, kdy není jmenován prezident soutěže, přebírá jeho pravomoci ředitel.

Tento statut je veřejně přístupný v místě a době konání soutěže u tajemníka soutěže, dále pak po celý rok na webových stránkách

www.zuserandove.cz/virtuosi
nebo www.virtuosi-ipc.com

 

PŘÍLOHY STATUTU:

1.            Soutěžní řád

2.            Jednací řád poroty

 

Statut soutěže schválil:

Oldřich Bubeníček, prezident soutěže

Dne: 15. 8. 2017

© Copyright 2014 ZUŠ Evy Randové. Všechna práva vyhrazena.